Top Wholesaler! Top Distributor of Massage Chairs!

Review and Compare Massage Chairs

Massage Chairs Comparison Chart
This tool is to review and compare massage chairs of your interest side by side. Select the item up to 6 chairs to compare, click the "Compare" button to see the result.

Price Range $4,000 and over


Osaki Pro OS-4D Paragon


Osaki OS-4D Pro Maestro LE


Osaki OS-Pro Capella


Titan Pro iSpace 3D


Osaki OS-Pro Honor


Osaki OS-Pro Admiral


Osaki OS-Pro First Class


Osaki OS-Pro Alpina


Osaki-Japan Premium 4D


Osaki OS-3D Pro Dreamer


OS-Pro Maestro


Titan Pro Summit


Osaki OS-3D Pro Cyber


Osaki OS-7200CR


Osaki OS-Pro Ekon


Osaki-Japan Premium 4S


Osaki-Japan Premium 4.0


Osaki OS-Pro Soho
Price Range $2,000 ~ $3,999


Osaki OS-Champ


Titan Pro Ace 2


Titan Luca V


Osaki OS-4000LS


Osaki OS-PRO Maxim


Osaki OS-4000CS


Osaki TP-8500


Osaki OS-Pro Yamato


Osaki OS-4000XT


Apex AP-Pro Lotus


Titan TP-Pro Alpine


Osaki OS-7075R


Osaki OS-7200H


Titan TP-Pro 8300


Titan TI-8700


Titan TP-Pro 8400


Titan Regal 2


Osaki OS-4000T


Titan TP-Carina


Osaki OS-3700&B


Osaki OS-3000 Chiro


Titan TI-Comfort 7


Osaki OS-Pro Omni


Osaki OS-Aster


Apex Harmony


Osaki OS-TW Pro3


Osaki OS-Monarch


Osaki OS-Apollo


Apex AP-Pomp


Titan Lucas


Titan Pro Executive


Apex Ultra


Titan Pro Commander


Titan Pro Jupiter XL
Price under $2,000


Galaxy EC-555


Osaki OS-Bello


Apex iCozy


Galaxy Optima 2.0


Galaxy EC-563


Titan Pro Alpha


Titan TI-7700


Titan TI-7700R


Titan RT-M02 Vending


Galaxy Aria 6


Apex V1-Vending


Apex V2-Vending


Titan Pod


Apex AP-Odyssey


Apex TC-531


Osaki OS-G77


Osaki OS-Pro Intelligent


Galaxy EC-108


Osaki OS-2000 Combo


Galaxy Crown


Galaxy Salon 2


Galaxy Kuma


Osaki OS-1000


Apex Aurora


Titan TI-Cozy 2